ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตราชเทวี : ประเพณีวันวิสาขบูชา-วันเข้าพรรษา วัดอภัยทายาราม

วัดอภัยทายารามสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยธุยา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าฟ้าเหม็น หรือ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดอภัยทายารามเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญ อาทิ ประเพณีวันวิสาขบูชา และประเพณีวันเข้าพรรษาวัน


วิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล ในวันสำคัญนี้วัดอภัยทายารามจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การตักบาตรในช่วงเช้า และฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงค่ำ มีการเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ


วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึง 15 ค่ำ เดือน 11วัดอภัยทายารามจัดให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาปฏิบัติธรรม รักษาศีลระหว่างวันเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ในวันพระ คือวันขึ้น 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำ จะมีกิจกรรมคือภาคเช้า เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และภาคบ่าย เวลา 15.00 น. มีการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อครบกำหนดจำพรรษา 3 เดือน จะมีกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษาคือการทำบุญตักบาตรเทโวร่วมกัน
ที่อยู่ : วัดอภัยทายาราม ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2644 4952-3

รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 12, 14, 18, 24, 28, 108, 157, ปอ.9, ปอ.157, ปอ.542, ปอ.พ.4


คลิกเพื่อไปยังแผนที่